ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési Tájékoztató

COPY-ONLINE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

(utolsó módosítás: 2019. március 24.)

 

A COPY-ONLINE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Sport utca 6..; cégjegyzékszám: 13-09-185858; adószám: 13575553-2-13) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Szolgáltató”, vagy „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete („GDPR”) alapján ezúton tájékoztatja a honlapját látogatókat, azon keresztül üzenetet küldőket, felajánlást tevőket, ajánlatot kérőket, hírlevélre feliratkozókat (a továbbiakban: „Érintett”, „Felhasználó”, „Ön”, vagy „Látogató”) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint az érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A https://masologeparuhaz.hu/, https://www.masologeparuhaz.hu/, http://masologeparuhaz.hu/, valamint http://www.masologeparuhaz.hu/, domain néven elérhető honlapok (a továbbiakban: „Honlap”) az Adatkezelő saját honlapjainak minősülnek.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen, a tevékenysége keretében végzett adatkezelésre vonatkozó jogi közlemény tartalmát. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) módosítására. Az Adatkezelő a Tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan és biztonságosan kezeli, és a jogi és technikai területeken bekövetkező változások esetén elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

Kérjük, hogy a Honlap használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.
A hozzájárulást az Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, azon keresztül üzenet küldésével, felajánlás tételével, hírlevélre feliratkozással egyidejűleg adja meg.

 

I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

személyes adat”: az érintettre (azonosított vagy azonosítható természetes személy) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés, felhasználása, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozás, törlése és megsemmisítése;

Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Felhasználó”: a Honlap látogatója, azon keresztül üzenetet küldő, felajánlást tevő, hírlevélre feliratkozó;

hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

szolgáltatás”: a Honlapon keresztül hirdetett valamennyi szolgáltatás.

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos a Felhasználóval, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

II. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Cégnév: COPY-ONLINE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím: 2040 Budaörs, Sport utca 6..

Cégjegyzékszám: 13-09-185858

Adószám: 13575553-2-13

Elektronikus levélcím: masologeparuhaz@gmail.com

 

III. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI, MÓDJA

Az Adatkezelő a személyes adatok felvételét, kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználó számára átlátható módon végzi.

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt és kezel.

Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és mértékét és időtartamát tekintve is a szükségesre korlátozódnak.

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség, kétlépcsős azonosítás), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő, különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről.

 

A fentiek alapján a Szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat:

 • a jogosult számára rendelkezésre álljon,
 • hitelessége és hitelesítése biztosított,
 • változatlansága igazolható legyen.

Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között:

 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a Honlap technikai fejlesztése, az Felhasználó jogainak védelme. A statisztikai összesítés az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

A Honlapon csak 18. életévét betöltött személy számára engedélyezett az üzenetet küldés, felajánlás tétel, hírlevélre feliratkozás, és a Felhasználó felel azért, hogy tevékenysége megfelel a jelen Tájékoztató előírásainak. A szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy kiszűrje a 18 éven aluli személyek személyes adatainak kezelését.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja át.

Személyes adatok harmadik személynek történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles lehet tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne a Felhasználónak, a Honlapon illetve a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

 

IV. A KEZELT ADATOK KÖRE

 

Ø  FELAJÁNLÁS

A magyar nyelvű Holnapon (https://masologeparuhaz.hu/, https://www.masologeparuhaz.hu/, http://masologeparuhaz.hu/, valamint http://www.masologeparuhaz.hu/) keresztül bárkinek lehetősége van vásárolni.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés céljai:

Személyes Adat

Az Adatkezelés Célja

Ügyintéző neve, telefonszám, e-mail cím.

Kapcsolattartás, azonosítás.

Az üzenetküldés időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

Az üzenetküldéskori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

Az érintettek köre: A Honlapon keresztül üzenetet küldő/felajánlást tevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az ügy elintézésig, vagy a Felhasználó által kért törlésig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik, a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy:

-       az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul;

-       a felajánláshoz szükséges a fenti személyes adatokat megadni;

-       az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a felajánlás nem tud megtörténni.

 

Ø  REGISZTRÁCIÓS / AJÁNLATKÉRŐ ŰRLAP

A Magyar nyelvű Honlapokon (https://masologeparuhaz.hu/, https://www.masologeparuhaz.hu/, http://masologeparuhaz.hu/, valamint http://www.masologeparuhaz.hu/) az érdeklődőknek lehetősége van vásárlásra regisztrálni, ajánlatot kérni.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés céljai:

Személyes Adat

Az Adatkezelés Célja

Vezetéknév és keresztnév

Kapcsolattartás, azonosítás.

Telefonszám, fax szám, e-mail cím.

Kapcsolattartás.

Cím

A pontos ajánlat meghatározásához szükséges.

Az ajánlatkérésben esetlegesen megadott egyéb személyes adatok

A pontos ajánlat meghatározásához szükséges.

Az üzenetküldés időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

Az üzenetküldéskori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

Az érintettek köre: A Honlapon regisztráló / ajánlatot kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az ügy elintézésig, vagy a Felhasználó által kért törlésig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik, a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy:

-       az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul;

-       a regisztrációhoz / ajánlatkéréshez szükséges a fenti személyes adatokat megadni;

-       az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a regisztráció / ajánlatkérés nem tud megtörténni.

 

OTP SIMPLEPAY

Tudomásul veszem, hogy a(z) COPY-ONLINE Hungary Kft. (2040 Budaörs, Sport utca 6.) adatkezelő által a https://masologeparuhaz.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név,Telefonszám,E-mail, Számlázási cím, Szállítási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 


Ø  ÜZENETKÜLDÉS A HONLAPON KERESZTÜL, ÜGYFÉLLEVELEZÉS

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a Honlapon elhelyezett elérhetőségeken, illetve a „Kapcsolat” menüpont alatt található üzenet küldő űrlap igénybevételével kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

A Honlapon elhelyezett üzenet küldő űrlap igénybevételének feltételei:

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés céljai:

Személyes Adat

Az Adatkezelés Célja

Név, e-mail cím.

Kapcsolattartás, azonosítás.

Az üzenetküldés időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

Az üzenetküldéskori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

Az érintettek köre: A Honlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az ügy elintézésig, vagy a Felhasználó által kért törlésig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik, a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy:

-       az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul;

-       az üzenet elküldéséhez szükséges a fenti személyes adatokat megadni;

-       az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az üzenet küldés nem tud megtörténni.

 

Ø  HÍRLEVÉL

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra a Honlapon. A Felhasználó ezáltal előzetesen és kifejezetten - jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva - hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő ajánlataival, promócióival, egyéb küldeményeivel (hírlevél) a regisztráció során megadott elérhetőségein megkeresse, az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzeneteket.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés céljai:

Személyes Adat

Az Adatkezelés Célja

Név, e-mail cím

a Felhasználó azonosítása, hírlevél küldése (reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése a Felhasználó részére, tájékoztatás nyújtása a Szolgáltató, vagy partnerei aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról, stb.).

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

Az feliratkozáskori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

A Felhasználók köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi Felhasználó.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél üzenetben található „Leiratkozás” gombra kattintva, vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor, ingyenesen, korlátozás és indokolási kötelezettség nélkül visszavonhatja hozzájárulását, leiratkozhat a hírlevélről, illetve kérheti a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából. Az Adatkezelő a leiratkozásról, illetve a hírlevél címlistából való törlésről elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik, a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy:

-       az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul;

-       ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, szükséges a személyes adatok megadása;

-       az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 

Ø   KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy közösségi oldalakon keresztül is személyes adatokhoz jut.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés céljai:

Személyes Adat

Az Adatkezelés Célja

Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

A közösségi oldalakon, a Holnap egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a Honlapnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált valamely közösségi oldalon, és „lájkolta” a Holnapot.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalon.

 

V. TECHNIKAI ADATOK, COOKIE-K KEZELÉSE

Ø  COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1.      Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

2.      Az érintettek köre: A Holnapot látogató valamennyi érintett.

3.      Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

4.      Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a Honlap látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 60 napig tart.

5.      Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

6.      Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7.      Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Ø GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

1.      Az adatkezelő a „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

2.      Amikor Felhasználó valamely Holnapot Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 

3.      Amikor a Felhasználó a Holnap bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy a Felhasználó a hirdetésre kattintott.

 

4.      Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül (azaz a Honlapon keresztül) nem lehet nyomon követni.

 

5.      Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 

6.      Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

7.      További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

Ø  GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

1.      A Honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott Honlap használatának elemzését.

 

2.      A Felhasználó által használt Honlappal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás Honlapon történő aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

3.      A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Honlap üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a Honlapot, továbbá, hogy a Honlap üzemeltetőjének a Honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a Honlap- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

4.      A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a Honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó Honlaphasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

 

VI. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni.

Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által átadott és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelés során az Adatkezelő az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országba nem továbbítja.

Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Ø  Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: EZIT Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.utca. 18-22.

Web: www.ezit.hu

3. A kezelt adatok köre: a Felhasználó által megadott valamennyi személyes adat.

4. A Felhasználók köre: a Honlap illetve a Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevő-, illetve a Honlapon keresztül felajánlást tevő / ajánlatot kérő / üzenetet küldő / hírlevélre feliratkozó valamennyi Felhasználó.

5. Az adatkezelés célja: a Honlap elérhetővé tétele, megfelelő működtetése (tárhely-szolgáltatás).

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az Adatkezelőnek / Felhasználónak a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

 

Ø  Rendszergazda szolgáltatás

1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: COPY-ONLINE Hungary Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Sport u. 6.

Web: www.masologeparuhaz.hu 

2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: rendszergazda szolgáltatás (ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági rendszer fejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok).

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az Felhasználó által megadott valamennyi személyes adat.

4. A Felhasználók köre: a Honlap illetve a Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevő-, illetve a Honlapon keresztül felajánlást tevő / ajánlatot kérő / üzenetet küldő / hírlevélre feliratkozó valamennyi Felhasználó.

5. Az adatkezelés célja: Rendszergazda szolgáltatás (fejlesztések, ellenőrzések, hibajavítások).

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Adatkezelő és a jelen pontban rögzített adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az Adatkezelőnek / Felhasználónak a jelen pontban rögzített adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

 

Ø  Online marketing szolgáltatások

1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Kampányfelügyelet Magyarország Kft.

Székhely: HU-1022 Budapest, Tövis utca 32/C.

Web: www.kampanyfelugyelet.hu

2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online marketing.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

4. A Felhasználók köre: a Honlapot használó- és a hírlevélre feliratkozó valamennyi Felhasználó.

5. Az adatkezelés célja: A Honlapon elérhető termékek népszerűsítése, reklámozása, a Honlap látogatottságának növelése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Adatkezelő és az e pontban rögzített adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az Adatkezelőnek / Felhasználónak a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

 

Ø  Hírlevél küldő szolgáltató

1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: EZIT Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.utca. 18-22.

Web: www.ezit.hu

2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online marketing.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

4. A Felhasználók köre: a Honlapot használó- és a hírlevélre feliratkozó valamennyi Felhasználó.

5. Az adatkezelés célja: A Honlapon elérhető termékek népszerűsítése, reklámozása, a Honlap látogatottságának növelése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Adatkezelő és az e pontban rögzített adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy a Felhasználók a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

 

Ø  Számlázás

1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: REVOLUTION Software Kft.

Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.

Web: www.revolexpress.hu

2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: számlázás.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt személyes adatok köre: számlázási név, számlázási cím.

4. A Felhasználók köre: a Szolgáltatótól szolgáltatást rendelő Felhasználó.

5. Az adatkezelés célja: számla kiállítása.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

 

Ø  Könyvelés

1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: AZSUR Számviteli, Ügyviteli Kft.

Székhely: 1144 Budapest, Rákosfalva park 3/c.

Web: -

2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelés.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt személyes adatok köre: számlázási név, számlázási cím.

4. A Felhasználók köre: a Szolgáltatótól szolgáltatást rendelő Felhasználó.

5. Az adatkezelés célja: könyvelési kötelezettségek teljesítése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

 

VII. A FELHASZNÁLÓ JOGAI

1. A hozzáférés joga

Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a Felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat a Rendeletben meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználó kérheti, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7. A tiltakozáshoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

8. Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

A Szolgáltatónál automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik.

9. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét. A Szolgáltató biztosítja, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon vonhassa vissza, mint ahogy megadta azt.

10. Tájékoztatás kérése

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja a Felhasználó kezdeményezni:

- postai úton a 2040 Budaörs, Sport utca 6. címen,

- e-mail útján a masologeparuhaz@gmail.com e-mail címen.

Intézkedési határidő:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Felhasználót.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban közli a Felhasználóval a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, és tájékoztatást ad arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a lent meghatározott felügyeleti hatóságnál vagy élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

VIII. A FELHASZNÁLÓ TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül - világosan és közérthetően - tájékoztatja a Felhasználót az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Felhasználó(k) jogaira és szabadságaira nézve.

Az Adatkezelő a Felhasználó részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Adatkezelő a GDPR 34. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek valamelyikének teljesülése esetén nem köteles tájékoztatni a Felhasználókat.

 

IX. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

1. A Felhasználó a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat az alábbi módon:

- postai úton a 2040 Budaörs, Sport utca 6. címen,

- e-mail útján a masologeparuhaz@gmail.com e-mail címen,

2. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

3. Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni. Ebben az esetben a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani. Jogainak megsértése esetén a Szolgáltató elleni bírósági eljárást ugyancsak a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

4. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

2. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

3. Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt esetek nem állnak fenn, így adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.

Az Adatkezelő figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelően járjon el. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR);

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).